Our Team

Mr. Rajiv Nayan

Mr. Navin Pandey

Mr. Samarendra Kishore

Mrs. Renu Mahto

Mrs. Sumita Kumar

Mrs. Lata Pandey

Mr. Sanjay Sahay

Mr. Amindra Mahto

Mrs. Rajni Singh

Mrs. Kanika Nayan

Mrs. Jyotsana Choudhary

Mr. Manoj Kumar Singh

Mr. Dilip Mahto

Mr. Amit Kumar

Mrs. Shanti Mahto

Mrs. Ranjana Sahay

Rainbow